Wat geloven we?

ONZE GELOOFSBELIJDENIS

Als een generatie- en denominatie overschrijdende Koninkrijksgemeenschap, erkennen we dat er culturele verschillen in de interpretatie van de bijbel onder christenen kunnen zijn; toch zijn er bepaalde fundamentele Bijbelse waarheden waarin iedere Aglow leider dient te geloven en te onderschrijven om te kunnen dienen in Aglow.

 • We geloven in de enige ware Drie-ene God. We erkennen dat er één ware God is bestaande uit drie onderscheiden personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. (1 Joh. 5:5-8; Joh. 1:1; Matt. 28:19-20)
 • We geloven dat de Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, werd verwekt door de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, is gekruisigd en gestorven, werd begraven en weer opgestaan is. Hij is ten hemel gevaren en is nu gezeten aan de rechterhand van God de Vader; Hij is waarlijk God en waarlijk mens. (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes)
 • We geloven dat de Bijbel samengesteld is uit het Oude en Nieuwe Testament. De Bijbel is het Woord van God, volledig geïnspireerd en geschreven onder de leiding van de Heilige Geest en het gezag vormt voor ons geloof en handelen. (2 Tim. 3:16-17)
 • We geloven dat iedereen geboren is als zondaar en dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. De Heer Jezus Christus betaalde de prijs voor onze zonde door Zijn kostbare bloed te vergieten aan het kruis als verzoening voor de zonde. Degenen die Zijn offer voor de zonde weigeren te aanvaarden zijn voor eeuwig verloren. Maar degenen die berouw hebben van hun zonden en de Heer Jezus Christus persoonlijk aanvaarden als hun Redder ontvangen vergeving van zonde en eeuwig leven en worden vervuld met de Heilige Geest. (Hand. 3:19-21; Rom. 10:9-13; 1 Kor. 6:9-11)
 • We geloven in de doop in de Heilige Geest met als bewijs het spreken in tongen zoals de Geest het geeft om uit te spreken; dat alle gaven van de Heilige Geest vandaag nog van kracht en werkzaam zijn; en dat de vrucht van de Heilige Geest in toenemende mate zichtbaar dient te zijn in het leven van een christen. (1 Kor. 12:7-11; Marc. 16:17, Hand. 2:4; Gal. 5:22-23; Ef. 5:8-10)
 • We geloven dat het verlossende werk van de Heer Jezus Christus genezing bewerkt in geest, ziel en lichaam. (Jer. 17:14; Jer. 33:6; Jes. 53:5; Matt. 10:8)
 • We geloven dat we gehoorzaam moeten zijn aan Jezus’ opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle volken. (Matt. 28:19-20; Ps. 96:3; Openb. 14:6-7)
 • We geloven dat de leden van het Lichaam van Christus de Kerk vormen en dat ze regelmatig dienen samen te komen in een plaatselijke kerk. (Hand. 2:41-42; Heb. 10:24-25; Matt. 18-20; Col. 3:16)
 • We geloven in de doop met water. (Marc 1:8-9; Matt. 3:6, 11, 16)
 • We geloven in en zien uit naar de persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus. (1 Thess. 4:16-17; Heb. 9:28; Openb. 1:7; Matt. 24:36, 44; Joh. 14: 1-3; Hand. 1:11)
 • We geloven in Gods onveranderlijke schepping van mannen en vrouwen om Zijn beeld weer te geven. (Gen 1:27)
 • We geloven dat ieders lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat we God moeten verheerlijken in onze lichamen. (Rom. 12:1; 1 Kor. 6:18-20).
 • We geloven dat we moeten wandelen in de Geest en seksuele immoraliteit moeten ontvluchten. (Gal. 5:16; 1 Kor. 6:9-10; Gal 5: 19-21; Openb. 21:8)