Wat geloven we?

ONZE GELOOFSBELIJDENIS

Als een generatie- en denominatie overschrijdende Koninkrijksgemeenschap, erkennen we dat er culturele verschillen in de interpretatie van de bijbel onder christenen kunnen zijn; toch zijn er bepaalde fundamentele Bijbelse waarheden waarin iedere Aglow leider dient te geloven en te onderschrijven om te kunnen dienen in Aglow.

  • Wij geloven in de enige ware Drie-ene God. Wij erkennen dat er één ware God is bestaande uit drie afzonderlijke personen: God de Vader, God de Zoon en God de Geest.
  • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, werd verwekt door de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, is gekruisigd en gestorven, werd begraven en weer is opgestaan. Hij is ten hemel gevaren en is nu gezeten aan de rechterhand van God de Vader; Hij is waarlijk God en waarlijk mens.
  • Wij geloven dat de bijbel het Woord van God is, volledig geïnspireerd en geschreven onder de leiding van de Heilige Geest. De bijbel vormt het gezag voor ons geloof en handelen.
  • Wij geloven dat iedereen geboren is als zondaar; dat de Heilige Geest overtuigt van zonde; dat de Heer Jezus Christus de prijs voor onze zonde heeft betaald met Zijn kostbaar bloed, vergoten aan het kruis als verzoening voor de zonde; dat degene die Zijn zondoffer weigert te aanvaarden voor eeuwig verloren is; en dat degene die berouw heeft over zijn zonden en Jezus Christus persoonlijk als zijn Verlosser aanvaardt, vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangt en wordt vervuld met de Heilige Geest.
  • Wij geloven in de doop in de Heilige Geest, met als bewijs het spreken in tongen zoals de Geest het geeft om uit te spreken; dat alle gaven van de Heilige Geest vandaag nog van kracht en werkzaam zijn en dat de vrucht van de Heilige Geest in toenemende mate zichtbaar dient te zijn in het leven van een christen.
  • Wij geloven dat het verlossende werk van de Heer Jezus Christus genezing bewerkt in onze geest, onze ziel en ons lichaam.
  • Wij geloven dat we gehoorzaam moeten zijn aan Jezus' opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle volken.
  • Wij geloven dat de leden van het Lichaam van Christus de Kerk uitmaken en dat ze met regelmaat gemeenschap dienen te hebben met elkaar in hun plaatselijke kerk.
  • Wij geloven in en verwachten de persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus.