Wat doen we?

TRANSFORMEREN VAN DE GEMEENSCHAP

Gods plan is altijd eenvoudig geweest en heeft altijd mensen omvat. Denk aan de opschudding die Jezus op een dag veroorzaakte toen Hij bij een bron bleef wachten op een zekere vrouw die ging komen. Toen ze aankwam, vroeg Hij haar te drinken. Je kent het verhaal uit Johannes 4. Na haar ontmoeting met Jezus was ze nooit meer dezelfde. Ook haar stad was niet meer hetzelfde. Terwijl zij haar waterkruik bij de put achterliet, haastte ze zich om aan iedereen die het maar wou horen te vertellen "Kom en zie de Man." De kracht van het getuigenis van één vrouw veranderde de gehele stad.

Wij hebben allemaal dezelfde uitnodiging gekregen. Als een vrouw of man ingaat op deze uitnodiging dan is dit niet het einde maar een nieuw begin. Het is de toegang tot een nieuwe manier van leven. In Aglow moedigen we de mensen rondom ons aan om de huidige wereldgebeurtenissen te gaan zien vanuit een bijbels perspectief; moedigen wij hen aan om te groeien in hun relatie met de Heer; en moedigen wij hen aan om een leven te leiden dat een uitnodiging naar anderen is om "Die Man te komen zien."

Iedere samenkomst van Aglow voorziet een veilige plaats waar vrouwen en mannen:

  • redding vinden.
  • hun relatie met de Heer vernieuwen.
  • de doop in de Heilige Geest ontvangen.
  • zich bewust worden van de visie, missie, mandaten en Koninkrijksdoelen van Aglow.

Gebed, passie en voorbereiding creëren een atmosfeer voor Gods Aanwezigheid in elke samenkomst. Daar worden vrouwen en mannen in vlam gezet om de wereld te gaan veranderen!

DIVERSE MOGELIJKHEDEN BINNEN AGLOW

LIGHTHOUSE

De lokale Aglow groep

De lokale groepen zijn al lang het hart en de ziel van de bediening. Deze groepen hebben een hart voor hun gemeenschap en vinden manieren om de stralende liefde van God aan iedereen die ze ontmoeten te brengen.

Een lokale groep plant op regelmatige basis publieke samenkomsten waar men verfrist wordt, aan relaties bouwt, netwerkt en uitreikt naar de gemeenschap. De hoofdfocus van de leden van het lokaal bestuur in zo een samenkomst is om een plaats te bereiden voor de Aanwezigheid van God die iedere aanwezige zal aanraken en de atmosfeer in de gemeenschap zal veranderen. Het doel is om een Koninkrijksgemeenschap, die de volheid van de hemel op aarde demonstreert, te vestigen.

Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie tot vijf teamleden die elkaar regelmatig ontmoeten voor gebed, het zoeken van Gods hart voor de gemeenschap en om de samenkomsten voor te bereiden. De stijl en kleur van een lokale groep hangt af van wat het uitvoerend bestuur persoonlijk naar voor brengt en hoe zij zoeken naar Gods strategie om Zijn plan tot uitvoer te brengen. Naarmate het bestuur zich de visie en missie van Aglow meer eigen maakt, wordt het uiteindelijke doel dat de gemeenschap gezegend wordt, aangeraakt door Zijn Aanwezigheid en veranderd door Zijn liefde.

Voor meer info over de Lighthouses in Vlaanderen, klik hier.

CANDLELIGHTS

Het programma van een Aglow Candlelight helpt om Aglow te vestigen op plaatsen waar nog geen geschikt leiderschap is voor een Aglow groep en biedt een kleine groep van vrouwen of mannen de kans om aangesloten te worden bij Aglow International.

Er zijn verschillende vormen van Candlelights:

 • Huisgroepen: dit is een kleine groep van vrouwen of mannen die regelmatig (meestal maandelijks) een Aglow samenkomst hebben in een huis. Deze samenkomsten kunnen bestaan uit een tijd van lofprijs en aanbidding, een tijd dat iemand iets deelt uit de bijbel of een getuigenis geeft en een tijd van gebed en persoonlijke bediening. De leden worden aangemoedigd om vrienden mee te brengen die Jezus nodig hebben of die gebed nodig hebben.
 • Gebedsgroep: deze groep bestaat uit personen die een duidelijke roeping voor gebed en voorbede ontvangen hebben en die bereid zijn om zich te engageren om regelmatig samen te komen voor dit doel, om te bidden voor de noden van mensen zowel op lokaal als op wereldvlak.
 • Bijbelstudie: de personen komen voor een Bijbelstudie in een huis of in een andere ontmoetingsplaats naar gelang de grootte van de groep. De Bijbelstudies die gebruikt worden zijn gemaakt door Aglow zelf.

Voor meer info over de Candelights in Vlaanderen, klik hier.

MANNEN VAN ISSASCHAR


(Deze vorm is in Vlaanderen nog niet aanwezig. Indien u interesse hebt voor deze manieren van samenkomen, neem dan contact op met het Vlaams bestuur)

Aglow is van in het begin een vrouwenorganisatie geweest. Maar sinds 2003 zien de mannen wat God aan het doen is doorheen Aglow en kregen zij ook het verlangen om mannengroepen te starten onder de vlag van Aglow. Sinds 2009 is dit ook officieel mogelijk.

Deze mannengroepen krijgen vanaf begin 2015 de naam "Aglow Mannen van Issaschar". De mannen van Issaschar verstaan de tijd waarin ze leven. God zoekt naar ware aanbidders en de zoekers van Zijn hart. God is een nieuw leger van priesters, profeten en koningen aan het oprichten.

Mannen van Issaschar worden geleid door mannen, voor mannen en bestaan meestal uit 3-5 leiders. Mannen worden aangetrokken door wat God doet in Aglow samenkomsten en zij willen hetzelfde ervaren.

AGLOW VOOR KOPPELS


(Deze vorm is in Vlaanderen nog niet aanwezig. Indien u interesse hebt voor deze manieren van samenkomen, neem dan contact op met het Vlaams bestuur)

Dit zijn groepen met het zelfde doel als de Lighthouses maar voor koppels en geleid door 3 tot 5 koppels. In de koppel groepen, dienen zowel de man als zijn echtgenote in dezelfde positie (man en vrouw dienen samen als voorzitter, secretaris, enz.).

GENERATIE GROEPEN


(Deze vorm is in Vlaanderen nog niet aanwezig. Indien u interesse hebt voor deze manieren van samenkomen, neem dan contact op met het Vlaams bestuur)

De Generatie groepen zijn gericht op de jongere generaties. De missie van een Aglow Generatie groep is om jongeren gemeenschapsgroepen te laten vormen waar ze in de eerste plaats kunnen groeien in hun relatie met God en met elkaar. Als ze groeien in hun gaven, kunnen ze hun creativiteit gebruiken om hun gemeenschap in aanraking te brengen met het Koninkrijk, waarbij ze licht in de duisternis brengen. Neem contact op met het Vlaams bestuur voor meer informatie.

Op de website www.generationsproject.net kan je meer informatie verkrijgen over de generatiegroepen wereldwijd.

TRAININGSWEEKEND


voor lokale leiders

Jaarlijks organiseert het Vlaams bestuur een leiderschapstraining voor alle lokale bestuursleden.

Het doel en de inhoud van deze bijeenkomst kan variëren en is afhankelijk van de noden van de leiders (i.e. training voor nieuwe groepen, onderwijs over het gebruik van de geestelijke gaven, enz.).

VLAAMSE, EUROPESE EN INTERNATIONALE CONFERENTIES

In de maand maart vindt jaarlijkse de Vlaamse vrouwenconferentie plaats georganiseerd door het Vlaamse bestuur. Deze weekendconferentie staat open voor alle vrouwen van Vlaanderen, zowel degenen die al Aglow kennen als degenen die nog niet betrokken zijn bij Aglow om te zien wat God doorheen de bediening doet.

Er worden één of meerdere sprekers uitgenodigd, er zijn tijden van lofprijs en aanbidding en mogelijks ook workshops over bepaalde belangrijke onderwerpen.

Klik hier voor informatie over de volgende conferentie.

Jaarlijks organiseert het Europees Bestuur de Europese conferentie voor alle nationale Europese leiders. Af en toe wordt deze conferentie voor iedereen opengesteld. Het is fijn om samen met zussen en broers van over heel Europa samen te komen voor tijden van lofprijs en aanbidding, bemoediging en onderwijs. Samen leren om de visie en missie van Aglow International toe te passen in onze Europese cultuur.

De wereldwijde conferentie wordt op de oneven jaren gehouden en georganiseerd door het Aglow Internationaal hoofdkantoor. De wereldwijde conferentie is een zeer groot evenement met tot 10.000 aanwezigen van alle naties van de aarde. De festiviteiten beginnen met een vlaggenparade met vlaggen van alle naties waar Aglow vertegenwoordigd is; er zijn sprekers en tijden van lofprijs en aanbidding om de aanwezigen te zegenen. Alhoewel elke conferentie gebaseerd is op een ander thema en andere activiteiten bevat, is het altijd een uitgelezen gelegenheid om de draagwijdte van de Aglow bediening te zien en enthousiast te worden om deel uit te maken van dit wereldwijde netwerk van zorgzame en biddende vrouwen en mannen.

HOE BEINVLOED AGLOW UW PLAATSELIJKE KERK?

Aglow erkent de Kerk in al zijn facetten als het wereldwijde Lichaam van Christus of het nu gaat om denominaties, organisaties, ondergrondse kerken, celgroepen of gevangeniskerken, enz. Wij (Aglow) zien ons zelf hiermee samenwerken om het doel van God, om Zijn Koninkrijk uit te breiden, te bereiken. Omwille van onze zelfde visie met de plaatselijke kerk om strijders, overwinnaars en betekenisvolle leiders op te laten staan, worden leden van Aglow aangemoedigd om de kerk van hun keuze te bezoeken en om nieuwe bekeerlingen een christelijke gemeenschap te helpen vinden waar ze met regelmaat de diensten kunnen bijwonen en onderwijs kunnen ontvangen. In landen waar het christendom vervolgd wordt, kan het zijn dat voor de gelovigen de Aglow groep de enige beschikbare kerk is.

Aglow besturen worden aangemoedigd om bestuursleden te kiezen uit verschillende kerken als er verschillende kerken in de omgeving aanwezig zijn om uit te kiezen. In kleine gemeenschappen kan het zijn dat dit niet mogelijk is. Aglow moedigt het aansluiten van verschillende kerkgemeenschappen aan zodat de bediening niet aan één bepaalde kerk is verbonden. Verschillen in leerstellingen en gebruiken zouden geen probleem mogen zijn in Aglow omdat alle Aglowleiders zich dienen te houden aan de geloofsbelijdenis die fundamentele bijbelse waarheden bevat voor alle gelovigen.

Iedere Aglow groep kiest adviseurs die dikwijls voorgangers of leken uit verschillende kerken zijn.Dit laat Aglow toe om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen met als enige doel om de wil van de Vader op aarde te vervullen.