Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

AGENDA


IN DE KIJKER

We leven in een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden, nieuwe invullingen. Onze groepen zoeken het Aangezicht van de Heer om, in deze coronatijd, Zijn Stem, Zijn Roep te horen in hoe we als Aglow verder tot zegen kunnen zijn in ons land en Zijn werk op aarde kunnen verder zetten. Ontdek hoe en wanneer elke groep van start gaat! Houd de agenda in de gaten!

Het zijn zeer speciale tijden, maar gelukkig mogen wij weten dat God alles in Zijn Hand heeft.

Het is een tijd om God te zoeken en naar Hem te luisteren. Er is heel veel aan 't veranderen.

Heeft Hij niet gesproken over nieuwe dingen? Hij openbaart Zijn plannen voor deze tijd. Ook hoe wij als Aglow daar deel zullen van uitmaken.

Laat ons verlangend uitkijken naar wat Hij gaat doen. Hoe Hij herstel, leiding, kracht en visie zal geven voor de komende tijd. Zijn Heerlijkheid zal meer en meer zichtbaar worden.

Samen zullen wij hier sterker uitkomen!

Je vindt bemoedigende video's, studies en boodschappen op www.Aglow.org


Jesaja 43: 19 /HSV

"Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis."


Laat deze Psalm een BEMOEDIGING zijn, HOOP waaruit we STERKTE kunnen putten:

Psalm 27:1-14 / HSV

‭"De HEERE is mijn licht en mijn heil, ‭voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, ‭voor wie zou ik angst hebben?‭ Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden –mijn tegenstanders en mijn vijanden– ‭ struikelden zij zelf en vielen.‭ ‭‭Al belegerde mij een leger, ‭mijn hart zou niet vrezen; ‭ al brak er een oorlog tegen mij uit, ‭toch vertrouw ik hierop.‭ Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, ‭dát zal ik zoeken: ‭ dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, ‭al de dagen van mijn leven, ‭om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen ‭en te onderzoeken in Zijn tempel.‭ ‭‭Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut ‭in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.‭ ‭Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. ‭Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.‭ ‭‭Hoor, HEERE, mijn stem ‭als‭ ik roep; ‭ wees mij genadig en antwoord mij.‭ ‭‭ Mijn hart zegt tegen U ‭wat U Zelf zegt‭: ‭Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,‭ ‭‭verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, ‭U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, ‭o God van mijn heil.‭ Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, ‭maar de HEERE zal mij aannemen.‭ ‭‭HEERE, leer mij Uw weg, ‭leid mij op een geëffend pad ‭omwille van mijn belagers.‭ ‭‭Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, ‭want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan ‭en ‭mensen‭ die briesen van geweld.‭ ‭‭Als ik ‭toch‭ niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE ‭zou zien in het land van de levenden, ‭‭ik was vergaan‭.‭ ‭‭Wacht op de HEERE, ‭wees sterk ‭en Hij zal uw hart sterk maken; ‭ja, wacht op de HEERE.‭ "


GEBEDSDAGEN BRUSSEL

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag vrijdag 23/10/2020 .

We starten met vasten op 22/10/2020 om 18 uur tot 23/10/2020 om 18 uur.


Data voor seizoen 2020-2021:

25 september 2020

23 oktober 2020

20 november 2020

18 december 2020

Ook onze gebedsdagen in Brussel kunnen niet meer doorgaan dit seizoen. Wat niet wegneemt dat we die dagen kunnen bidden vanuit ons kot!

Karel De Grotelaan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:

Efeziërs 2:4-8 / HSV

"‭‭Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,‭ ‭‭ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt– uit genade bent u zalig geworden–‭ ‭‭en heeft ‭ons‭ met ‭Hem‭ opgewekt en met ‭Hem‭ in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,‭ ‭‭opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.‭ ‭‭Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God"‭


GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • de bescherming en het vertrouwen dat we kunnen hebben in deze moeilijke tijden

 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen

 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten

 • de vrijheid die we hebben om maandelijks samen te komen op verschillende plaatsen.

 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel

 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:

 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd zal geschieden.

 • mensen die in angst leven, dat we hen Gods vrede mogen brengen

 • ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.

 • de wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land

 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze moeilijke tijd

 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk

 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde

 • al onze Lighthouse groepen dat we visie en creativiteit zullen hebben naar volgend seizoen toe

 • inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken

 • dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde

 • dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor dit seizoen

 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.

 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen