Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd!

Be aglow and burning with the Spirit.

Rom 12:11

AGENDA

IN DE KIJKER

Wegens de coronacrisis is onze jaarlijkse Conferentie helaas moeten afgelast worden, alsook alle bijeenkomsten van de groepen die zouden plaats vinden in april 2020.

Laat deze Psalm een BEMOEDIGING zijn, HOOP waaruit we STERKTE kunnen putten:

Psalm 27:1-14 / HSV

‭"De HEERE is mijn licht en mijn heil, ‭voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, ‭voor wie zou ik angst hebben?‭ Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden –mijn tegenstanders en mijn vijanden– ‭ struikelden zij zelf en vielen.‭ ‭‭Al belegerde mij een leger, ‭mijn hart zou niet vrezen; ‭ al brak er een oorlog tegen mij uit, ‭toch vertrouw ik hierop.‭ Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, ‭dát zal ik zoeken: ‭ dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, ‭al de dagen van mijn leven, ‭om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen ‭en te onderzoeken in Zijn tempel.‭ ‭‭Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut ‭in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.‭ ‭Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. ‭Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.‭ ‭‭Hoor, HEERE, mijn stem ‭als‭ ik roep; ‭ wees mij genadig en antwoord mij.‭ ‭‭ Mijn hart zegt tegen U ‭wat U Zelf zegt‭: ‭Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,‭ ‭‭verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, ‭U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, ‭o God van mijn heil.‭ Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, ‭maar de HEERE zal mij aannemen.‭ ‭‭HEERE, leer mij Uw weg, ‭leid mij op een geëffend pad ‭omwille van mijn belagers.‭ ‭‭Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, ‭want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan ‭en ‭mensen‭ die briesen van geweld.‭ ‭‭Als ik ‭toch‭ niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE ‭zou zien in het land van de levenden, ‭‭ik was vergaan‭.‭ ‭‭Wacht op de HEERE, ‭wees sterk ‭en Hij zal uw hart sterk maken; ‭ja, wacht op de HEERE.‭ "


GEBEDSDAGEN BRUSSEL

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen?


Hallo bidders van Aglow,

Volgende gebedsdag vrijdag 17/04/2020 is geannuleerd wat niet wegneemt dat we thuis kunnen bidden.

We starten met vasten op 16/04/2020 om 18 uur tot 17/04/2020 om 18 uur.


Data voor seizoen 2019-2020:

20 september 2019

18 oktober 2019

15 november 2019

20 december 2019

17 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020 geannuleerd

17 april 2020 geannuleerd

15 mei 2020

12 juni 2020

Telkens op een vrijdag van 10.00 u tot 13 u.

Karel De Grotelaan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:

Efeziërs 2:4-8 / HSV

"‭‭Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,‭ ‭‭ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt– uit genade bent u zalig geworden–‭ ‭‭en heeft ‭ons‭ met ‭Hem‭ opgewekt en met ‭Hem‭ in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,‭ ‭‭opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.‭ ‭‭Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God"‭


GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND

Dank voor:

 • de bescherming en het vertrouwen dat we kunnen hebben in deze moeilijke tijden
 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen
 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten
 • de vrijheid die we hebben om maandelijks samen te komen op verschillende plaatsen.
 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel
 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:

 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd zal geschieden.
 • mensen die in angst leven, dat we hen Gods vrede mogen brengen
 • ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.
 • de wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land
 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze moeilijke tijd
 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk
 • strategie om de moslim of de 'nieuwkomer' te bereiken met Gods liefde
 • al onze Lighthouse groepen die elke maand samen komen
 • inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken
 • dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde
 • dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor dit seizoen
 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.
 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen